Dwa rozumienia postmodernizmu.

Na początek drobna uwaga. Poniższe rozważania nie mają do końca charakteru naukowego. Są raczej luźnym zapisem pewnych moich przemyśleń, niekoniecznie być może zgodnych z rzeczywistością. Nie uważam się za znawcę tematyki postmodernizmu, dlatego też jestem otwarty na wszelkie uwagi i komentarze, również, a może zwłaszcza na te krytyczne (jak zawsze zresztą, ale chodzi mi o podkreślenie, że tym razem jestem mniej pewny tego, co piszę niż zazwyczaj).

Myślę, że można wyodrębnić dwa różniące się między sobą rozumienia postmodernizmu. Mają one oczywiście pewne cechy wspólne (inaczej nazywanie ich obu postmodernizmem byłoby bezzasadne), ale posiadają również istotne różnice.

Pierwsze podejście można by nazwać „postmodernizmem filozoficzno-politycznym”. Jego zasadniczym fundamentem jest relatywizm, wyrażający się w formule „tylko jedno jest pewne: że nie ma nic pewnego”, albo inaczej „tylko ten ma rację, kto mówi, że nikt nie ma racji”. Relatywizm ten wynika po części z opozycji wobec tzw. systemów totalitarnych, ze strachu przed nimi, który rozszerza się na strach przed każdym, kto nazbyt stanowczo twierdzi, że na pewno ma rację i że jego poglądy są bezdyskusyjnie słuszne. W postmoderniście rodzi się bowiem obawa, że taki ktoś zechce narzucać swoje poglądy dotyczące określonej kwestii innym, najpierw być może jedynie poprzez natarczywe próby przekonania ich słowami, gdy jednak te nie dadzą spodziewanego rezultatu, ucieknie się do argumentu siły, stosując przemoc wobec inaczej myślących, wprowadzając system indoktrynacji, inwigilacji i inne metody znane z tzw. systemów totalitarnych. Jest to zwłaszcza możliwe w przypadku, gdyby ten ktoś uzyskał władzę polityczną, stąd nazwałem to rozumienie postmodernizmu „filozoficzno-politycznym”. Dlatego też postmodernizm rozumiany w ten sposób skutkuje przede wszystkim postulatem szeroko rozumianej tolerancji, przeradzającej się w postulat wzajemnej akceptacji, zrozumienia, a w końcu „pokoju i miłości”. Postmodernistom nie wystarcza jednak zagwarantowanie pluralizmu i wolności wyznawania poglądów w sferze prawnej, gdyż dopóki w społeczeństwie istnieją silne, zorganizowane grupy osób wyznających stanowczo pewien określony światopogląd, pewnych, że mają rację, dotąd postmodernista odczuwa strach przed potencjalnym dojściem takich grup do władzy, nie tylko politycznej, lecz również do każdego rodzaju szeroko rozumianej władzy, jakiegokolwiek właściwie wpływu na kogokolwiek, który może skutkować nietolerancją, brakiem akceptacji, stygmatyzacją, która, wg postmodernizmu, prowadzi wprost do nienawiści, przemocy, a w końcu totalitaryzmu. Stąd postmodernista będzie naturalnym wrogiem wszelkich ludzi, zwłaszcza zaś grup ludzi (instytucji, organizacji), którzy wyznają zdecydowanie jakikolwiek właściwie pogląd, z wyjątkiem, rzecz jasna, światopoglądu postmodernistycznego, który można by streścić w formule „nikt nie ma racji, a zatem należy wszystkie światopoglądy traktować jako równie prawdziwe, żadnego nikomu nie narzucać, o wszystkich wyrażać się z szacunkiem” etc. (z wyjątkiem rzecz jasna światopoglądów nakazujących coś odwrotnego).

Tak rozumiany postmodernizm w polityce można właściwie utożsamić z doktryną tzw. Nowej Lewicy. Inaczej można powiedzieć, że jest tzw. „rok 1968″, zawierający w sobie wszelkie ruchy domagające się tolerancji, akceptacji, dialogu, „pokoju i miłości” etc. Tak rozumiany postmodernizm jest mi, rzecz jasna, obcy. Jestem oczywiście prawnym liberałem i sprzeciwiam się zakazywaniu czegokolwiek, co nie narusza wolności drugiego człowieka. Nie uważam jednak, żeby zadaniem państwa było kształtowanie „nowego człowieka”, który nie będzie pewny swoich wyznawanych przez siebie poglądów i będzie wszystkie uważał za równe sobie ani też „nowego społeczeństwa” opartego na „dialogu”, „tolerancji” etc. Wręcz przeciwnie: uważam za naturalne to, że każdy uważa swoje własne poglądy za jedynie słuszne, a nawet, że próbuje przekonać do nich innych, byle tylko nie próbował robić tego siłą, czego pilnować ma właśnie państwo. Oczywiście – nie jest pewne, że zawsze mu się to uda, nie jest też pewne, że nigdy nie spróbuje ono narzucać nikomu jakichś poglądów, jednak majstrowanie przy ludzkich umysłach w celu stworzenia „nowego, tolerancyjnego człowieka” uważam za taką samą przemoc ze strony państwa, która prowadzić może również do tzw. totalitaryzmu i to być może nawet krótszą drogą niż inne światopoglądy.

Drugie rozumienie postmodernizmu można by nazwać „postmodernizmem artystycznym” lub „estetycznym”. Z postmodernizmem filozoficzno-politycznym łączy go relatywizm, dotyczący nie tylko poglądów, ale również stylów, form artystycznych, toposów, archetypów i konwencji. Tym jednak, co różni oba te rozumienia postmodernizmu są wnioski wysnuwane z owego relatywizmu. W przypadku podejścia filozoficzno-politycznego był to, jak wyżej napisano, postulat wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia, dialogu, czy wręcz „pokoju i miłości”. W przypadku podejścia artystycznego jest to zaś postulat zabawy, postulat gry stylami, formami, konwencjami, ale również poglądami, klimatami, można by rzec – całym dziedzictwem kulturowym ludzkości. Każdy element tego dziedzictwa jest traktowany jako kontekst, jako puzzel, jako klocek, który można dowolnie łączyć z innym, a czym bardziej absurdalne jest to połączenie, tym lepiej, gdyż przez to jest bardziej oryginalne, odkrywcze, a przede wszystkim śmieszne. Utwór jest zatem traktowany jako pole intelektualnej zabawy z odbiorcą – zabawy w odszukiwaniu w tym utworze nawiązań do innych utworów, stylów, konwencji i innych elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz ich wzajemnych połączeń i zestawień. Jednym z tych elementów jest również postmodernizm, zarówno w rozumieniu filozoficzno-politycznym, jak i artystycznym. Zabawa ta nie ma celu, nie ma przesłania, gdyż konsekwentny relatywizm czyni wszelkie przesłanie bezsensownym, a poza tym przesłanie należy do porządku sztuki rozumianej tradycyjnie. Tu zaś przedmiotem sztuki jest właściwie sama sztuka, treścią utworu są inne utwory, a czasem nawet sam utwór, samo jego tworzywo (np. język).

Ktoś może powiedzieć, że drugi postmodernizm jest tylko zastosowaniem pierwszego w sztuce albo że jest przeniesieniem jakiegoś większego, ogólnego postmodernizmu w świat sztuki, tak jak pierwszy postmodernizm jest przeniesieniem go w świat polityki i filozofii. Według mnie jednak takie twierdzenie nie jest do końca uzasadnione. Pierwszy postmodernizm przeniesiony w świat sztuki tworzy bowiem raczej dzieła z przesłaniem: przesłaniem tym jest tolerancja, akceptacja, „pokój i miłość” i inne postmodernistyczne wartości, przy czym często porusza też tematy stereotypów, stygmatyzacji etc. Nie za bardzo jest tu miejsce na intelektualną zabawę bez morału, na ironię i grę form, konwencji i kontekstów. Wynika to z zasadniczej różnicy między dwoma podejściami do świata. Modelowy postmodernista w rozumieniu filozoficzno-politycznym jest bowiem człowiekiem zasadniczo poważnym. Ma poczucie misji. Misją tą jest naprawienie świata, zmiana ludzkiego myślenia, sianie tolerancji, pokoju, dialogu etc., walka ze stereotypami, stygmatyzacją i krążącym nieustannie po świecie „widmem totalitaryzmu”. Jest zatem mniej lub bardziej zaangażowany społecznie, mniej lub bardziej natarczywie stara się przekonać do swoich racji, z mniejszą lub większą uwagą obserwuje swoje otoczenie, szukając śladów wszelkiej nietolerancji, nienawiści, stygmatyzacji etc. i starając się ją, różnymi metodami, zwalczyć, a nawet wyrwać z korzeniami. Natomiast modelowy postmodernista w rozumieniu artystycznym to wielki prześmiewca i kpiarz, szydzący ze wszystkich, którzy mają poczucie jakiejkolwiek misji i w cokolwiek zanadto się angażują, sam nieangażujący się zanadto w nic, zachowujący do wszystkiego dystans. Gdy spotka „fanatyka”, „maniaka”, słowem: jakiegokolwiek człowieka, który będzie się starał uporczywie przekonać go do jakichś poglądów, który będzie przy tym uczuciowo w nie zaangażowany i przekonany, że ma absolutną rację, zwyczajnie takiego człowieka wyśmieje, traktując go jako niegroźnego wariata. Natomiast gdyby takiego człowieka napotkał postmodernista filozoficzno-polityczny (o ile nie byłby to, rzecz jasna, inny taki postmodernista), potraktowałby go właśnie jako groźnego wariata, jako człowieka niebezpiecznego, potencjalnego dyktatora, którego trzeba niezwłocznie „nawrócić” na tolerancję, pokój, miłość, dialog i relatywizm.

Na tym właśnie polega zasadnicza różnica pomiędzy dwoma rozumieniami postmodernizmu. Moim zdaniem możemy obecnie zaobserwować powolne wymieranie pierwszego postmodernizmu, zaś rozpowszechnianie się drugiego. Być może jest jeszcze za wcześnie, aby wykrzyknąć, że „rok 1968 się skończył!”, ale wśród tzw. młodego pokolenia można raczej zaobserwować postawę ironicznych obserwatorów, którzy w nic się nie angażują, chętnie natomiast ze wszystkiego się śmieją. Wyrazem tego są np. niektóre internetowe memy, których humor jest często humorem postmodernistycznym, wyrażającym postmodernistyczne (w drugim rozumieniu) podejście do świata. „Młodzi zaangażowani” stanowią raczej rzadkość… Choć właściwie to tylko moja obserwacja, nie dysponuję żadnymi danymi, aby to potwierdzić, więc trudno stwierdzić, na ile jest trafna. Niemniej chyba coś jest na rzeczy, o czym można się przekonać po krótkiej wizycie w tzw. internetach. Natomiast „rok 1968″ zdecydowanie rządzi na tzw. salonach, dominuje w przekazie medialnym głównego nurtu i w polityce. Trudno więc jeszcze ogłosić koniec „roku 1968″, niemniej chyba zbliża się on nieuchronnie, jeżeli nie w polityce, to przynajmniej w świadomości większości społeczeństwa.

Ciekawym zjawiskiem jest również to, że młodzi postmoderniści „artystyczni” często występują po tzw. prawej stronie sceny politycznej i światopoglądowej. Wydaje się na przykład, że to tradycjonalistyczni katolicy mają do katolicyzmu większy dystans niż zaangażowani w niego uczuciowo członkowie „posoborowych” wspólnot w rodzaju jakichś oaz, odnów w Duchu Świętym itp., którzy z jednej strony promują „luz”, krytykując tradycjonalistycznych „sztywniaków”, z drugiej zaś strony ich poczucie humoru jest o wiele mniej postmodernistyczne niż tradycjonalistów. Podobnie w polityce – to raczej szeroko rozumiani „prawicowcy” traktują politykę z większym dystansem niż szeroko rozumiana Lewica, walcząca o „d***krację i prawa człowieka”, potrafiąca się śmiać ewentualnie ze swoich ideowych oponentów, niekoniecznie już zaś z siebie.

Wszystko to są oczywiście moje własne uwagi, wynikające z obserwacji świata z mojej własnej, ograniczonej jednak dosyć perspektywy. Są to również uproszczenia i uogólnienia. Niewykluczone jest przecież istnienie postmodernisty „artystycznego”, który będzie jednocześnie wyznawcą postmodernizmu „filozoficzno-politycznego”, podobnie jak niewykluczone jest współistnienie w jednej osobie konserwatywnych poglądów oraz elementów podejścia do świata charakterystycznego dla postmodernizmu „artystycznego” (taką osobą jest na przykład piszący te słowa, przynajmniej we własnym przekonaniu). Niemniej, mówiąc ogólnie, coś chyba jest na rzeczy. Zapraszam więc do dyskusji i wymiany obserwacji.

Życzenia świąteczne.

Minęło sporo czasu odkąd ostatnio opublikowałem tu jakiś dłuższy wpis. Wynika to po części z braku czasu, po części z braku pomysłu, po części z braku ochoty. Z tego powodu nie sądzę, żeby ostało się zbyt wielu z moich zawsze chyba nielicznych Czytelników. Mimo wszystko postanowiłem opublikować tu życzenia z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Być może w najbliższym czasie opublikuję tu jakiś dłuższy, merytoryczny wpis.

Na razie chciałbym życzyć wszystkim PT Czytelnikom tego wpisu prawdziwie dobrego i owocnego przeżycia tego Świętego Czasu w zgodzie, pokoju i radości. Oby nic nie przesłoniło nam tego jednego Faktu, który stanowi istotę tych dni: Narodzenia się Boga na Ziemi.

Nowa wersja „Uwięzionego w Serze”

jest dostępna tu.

Nowy „odcinek” zaczyna się od strony 133, od tytułu „O co chodzi”.

Informuję również, że od jakiegoś czasu publikuję „Uwięzionego” w mniejszych fragmentach na Portalu Pisarskim. Zapraszam do lektury w ten sposób zwłaszcza tych, których być może nuży czytanie wszystkiego naraz i woleliby czytać „Uwięzionego” właśnie w mniejszych, publikowanych co jakichś czas częściach. Zapraszam również do lektury zamieszczanych tam innych moich tekstów oraz komentarzy do nich.

Dwa rodzaje postu a abstynencja sierpniowa.

W katolicyzmie wyróżnić możemy dwa rodzaje postu:

  1. Post „okolicznościowy”.
  2. Post „indywidualny”.

Postem „okolicznościowym” nazywam taki post, który jest nakazany przez Kościół, a więc, w Kościele w Polsce: wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki, post ścisły w Środę Popielcową i Wielki Piątek oraz powstrzymywanie się od „udziału w zabawach” w Wielkim Poście. Nazywam go „okolicznościowym”, ponieważ, jak łatwo zauważyć, jest on związany z wydarzeniami Roku Liturgicznego, czy też, nazwijmy to „tygodnia liturgicznego” (w przypadku wstrzemięźliwości piątkowej). Jego zadaniem jest zatem przede wszystkim pomoc w odpowiednim przeżyciu określonych wydarzeń, okazanie na zewnątrz ich przeżywania, jak również zjednoczenie Wspólnoty Kościoła w ich przeżywaniu. Dlatego też rodzaj postu jest z góry ustalony, ujednolicony – zakaz spożywania pokarmów mięsnych, 3 posiłki, w tym jeden do syta itp. To ujednolicenie z konieczności bazować musi oczywiście na pewnych generalnych przekonaniach, stereotypach, musi uogólniać – na przykład w tym, że akurat pokarmy mięsne traktuje jako szczególnie „luksusowe” czy smaczne – takie, których po prostu w pewnym sensie „nie wypada” spożywać w dniu śmierci Chrystusa czy w dniu pokuty, jest to zwyczajnie niekompatybilne ze smutkiem, zadumą, żalem za grzechy etc. W moim przekonaniu tak samo, a nawet bardziej jeszcze niekompatybilne z tymi przeżyciami jest np. jedzenie słodyczy czy picie alkoholu – dlatego rozszerzyłbym wstrzemięźliwość piątkową również na te produkty, nakazałbym również powstrzymywanie się do ich spożywania w okresie Wielkiego Postu. Trzeba tutaj zauważyć, że w związku z tym, co zostało wyżej napisane, post okolicznościowy nie dla każdego związany jest z jakimś realnym poważnym wyrzeczeniem, „cierpieniem” czy tzw. ćwiczeniem woli. Choćby na przykład piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dla wielu, o ile nie dla większości z nas  – o ile nie jesteśmy jakimiś wielkimi „mięsożercami” czy smakoszami mięsa – nie jest związana z jakimś wielkim wysiłkiem woli czy hamowaniem siłą swoich „żądz”. Co więcej, myślę, że nie tylko mnie zdarza się nie jeść mięsa nie tylko w piątki, ale również w inne dni – bo tak po prostu czasem wyjdzie. Wstrzemięźliwość piątkowa, czy ogólnie – post „okolicznościowy” – nie jest więc najczęściej kwestią wyrzeczenia, lecz kwestią pewnej dyscypliny, czy raczej pewnego porządku, pamięci o tym, że jest piątek i w związku z tym dzisiaj po prostu nie jem mięsa. Podobnie jest na przykład z odpoczynkiem niedzielnym – większość z nas (z wyjątkiem może znerwicowanych pracoholików itp.) – lubi odpoczywać i odpoczynku po prostu potrzebuje. Nakaz odpoczynku niedzielnego oznacza zatem nakaz organizacji życia, podzielenia pracy i odpoczynku tak, aby na niedzielę nie zostało nic oprócz „prac koniecznych”. Podobnie tutaj – rzadko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wygląda tak, że ktoś będzie wił się w męczarniach z powodu niemożności zjedzenia schabowego, bo już nie może wytrzymać do jutra. Jest to raczej kwestia pamiętania o tym, że jest piątek – czemu zresztą post okolicznościowy właśnie ma służyć. W związku z tym wszystkim należy w uzupełnieniu zauważyć, że tak rozumiany post „okolicznościowy” nie może być oczywiście postem w jakiejś intencji – bo po pierwsze jest nakazany, a po drugie, jak było wyżej powiedziane, najczęściej nie jest związany z żadnym szczególnym cierpieniem – więc nie ma czego „ofiarować” w jakiejś intencji.

Zupełnie innym rodzajem postu jest post „indywidualny”. Po pierwsze, w przeciwieństwie do „okolicznościowego” – nie jest on nakazany, lecz dobrowolny. Po drugie, nie jest związany z okolicznościami, z wydarzeniami Kalendarza Liturgicznego. Nawet więc jeżeli ktoś dobrowolnie „rozszerzy” post w związku z wydarzeniami liturgicznymi, będzie to raczej post „okolicznościowy” niż „indywidualny”. Po trzecie zaś i przede wszystkim – post „indywidualny” ma zupełnie inny cel niż „okolicznościowy”. Post „indywidualny” polega na tym, że człowiek odmawia sobie czegoś, czego rzeczywiście szczególnie „pożąda”, czegoś, co bardzo lubi – oczywiście nie tylko jeść. Powstrzymywanie się od tego wiąże się zatem dla niego z realnym wysiłkiem, „cierpieniem”, jest realnym wyrzeczeniem. Post taki ma za zadanie przede wszystkim ćwiczenie woli, a ponieważ towarzyszy mu realny trud i cierpienie – może być ofiarowany (jak każde cierpienie) w konkretnej intencji. Właściwie nie ma przeszkód, żeby dla niektórych – na przykład wspomnianych „mięsożerców” – sam post „okolicznościowy” był w pewnym sensie równocześnie postem „indywidualnym” – skoro wiąże się dla nich z wysiłkiem, jest z pewnością ćwiczeniem woli i może być ofiarowany w konkretnej intencji. Podkreślić trzeba również, że taki „post indywidualny” jest tak bardzo „indywidualny”, że w przypadku niektórych osób może zwyczajnie być niemożliwy czy nie mieć sensu. Post „indywidualny” zalecić należy przede wszystkim temperamentom czy też osobowościom emocjonalnym, gwałtownym, takim, które faktycznie bardzo mocno są z czymś emocjonalnie związane, mocno czegoś pożądają, a jednocześnie często mają problemy z panowaniem nad tymi „żądzami”. Natomiast może on być w ogóle bezsensowny w przypadku temperamentów o wyciszonej emocjonalności, spokojnych, flegmatycznych, które mało czego pożądają naprawdę mocno, nie pasjonują się szczególnie niczym, nie przywiązują się emocjonalnie do większości czynności czy rzeczy, a nawet zgoła do niczego i w związku z tym są raczej opanowane czy czasem wręcz „zimne” i „bezduszne”. Post indywidualny w ich przypadku jest właściwie niemożliwy.

Na tle powyższych rozważań bezsensowną, a w każdym razie co najmniej nieprzemyślaną wydaje się na przykład coroczna propozycja tudzież „zachęta” Episkopatu Polski do sierpniowej abstynencji, w tym roku przedłużonej do „100 dni dla stulecia niepodległości Polski”. Nie jest to bowiem na pewno żaden post „okolicznościowy”, ponieważ sierpień nie jest miesiącem Kalendarza Liturgicznego szczególnie skłaniającym do postu. Argumentacja w rodzaju „jest to miesiąc obfitujący w święta maryjne” jest zupełnym nieporozumieniem, gdyż po pierwsze są to uroczystości radosne, które raczej skłaniają do radości i uczczenia ich „kieliszkiem czegoś mocniejszego” niż do abstynencji. Nie wspominając już o tym, że gdy przyjrzeć się pilnie i dokładnie kalendarzowi, to każdy właściwie miesiąc obfituje w ważniejsze lub mniej ważne bardziej lub mniej znane wspomnienia i święta maryjne i nie tylko, dlaczego zatem wybrano sierpień? Zaś argumentacja o dużej ilości „rocznic narodowych” zupełnie już zahacza o herezję, gdyż Kościół nie jest narodowy tylko powszechny i mieszanie religijności ze stosunkiem do tzw. ojczyzny, narodu czy jego/jej historii jest nieporozumieniem. Czyż mamy tworzyć „post narodowy”? Dla kogo Powstanie Warszawskie jest faktycznie ważne emocjonalnie, ten oczywiście pościć może, również poprzez abstynencję, jest to jednak post indywidualny. Zaś druga z „wielkich rocznic”, czyli 15 sierpnia, jest raczej znowuż okazją do uczczenia „chwały naszej niezwyciężonej” „kieliszkiem czegoś mocniejszego” niż do „siedzenia o suchym pysku”. Trzeba sobie bowiem jasno powiedzieć, że wbrew jakiemuś purytańsko-postmanichejskiemu podejściu co niektórych alkohol nie jest jakimś szatańskim narzędziem zniewalania umysłów i dusz, lecz dozwoloną katolikowi „używką” mającą pomagać w wyrażaniu radości i w świętowaniu radosnych wydarzeń. Oczywiście – dozwoloną – jak wszystko – z umiarem, z ostrożnością i wstrzemięźliwością, z ograniczaniem się i z uwzględnianiem dbania o zdrowie, które jest darem Boga. Jednak podejście co niektórych do alkoholu wydaje się być niekatolickie. Nie chodzi o to, że ktoś alkoholu osobiście nie lubi, bo oczywiście żadnego przymusu nie ma, jednak co niektórzy zdaje się najchętniej zakazaliby alkoholu w ogóle. To jest jednak, zdaje się, temat na osobne rozważanie, tu staramy się rozważyć sensowność abstynencji sierpniowej jako postu i wychodzi nam, że zwyczajnie jako post „okolicznościowy” nie ma ona racji bytu, może mieć jedynie sens jako post „indywidualny”, ten zaś jest, jak to wyżej wspomnieliśmy, tak bardzo osobisty, że w niektórych przypadkach nie jest w ogóle możliwy, wzywanie więc do abstynencji akurat od alkoholu jest pomyłką. Z tych samych względów bezsensowne jest mówienie o tym, że abstynencja ta ma być w jakiejś intencji, gdyż, jak wykazaliśmy, post okolicznościowy nie może być w żadnej intencji, w intencji może być ofiarowany tylko post indywidualny, związany z prawdziwym osobistym cierpieniem i wyrzeczeniem. Oczywiście dla kogoś postem takim może być abstynencja, może akurat w sierpniu, ale wzywanie do niej powszechnie nie ma zbyt wielkiego sensu. Jeżeli już, lepiej byłoby, gdyby Episkopat wezwał do abstynencji w okresie Wielkiego Postu albo Adwentu, które są okresami pokuty (zwłaszcza Wielki Post, jako że Adwent przemianowano na „okres radosnego oczekiwania”, czego słuszność jest znów tematem na osobny wpis), a w których abstynencja nie jest nakazana. To miałoby sens, wiązałoby się z Rokiem Liturgicznym, byłoby wezwaniem do dobrowolnego rozszerzenia postu okolicznościowego. Wymyślanie zaś na siłę jakichś „postów narodowych”, połączone z manichejskim i maniakalnym wręcz podejściem do alkoholu nie ma niestety za dużo wspólnego z prawdziwym katolicyzmem.

PS A już szczytem szczytów jest uzasadnianie abstynencji tym, ileż to Polaków jest uzależnionych od alkoholu. A ilu Polaków ma zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię)? A ilu ma otyłość, nadwagę lub niedowagę? Czy duża ilość tych, którzy są od czegoś uzależnieni jest argumentem do postu dla tych, którzy umieją się powstrzymać? Jakoś nigdy nie słyszałem jako uzasadnienia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych czy postu ścisłego liczby ludzi mających problemy z żywieniem czy wagą w Polsce czy na świecie. Wręcz przeciwnie: słusznie podkreśla się, że post nie ma być dietą, tylko czymś zupełnie innym. A tu? Już po tym widać, że „abstynencja sierpniowa” nie ma być postem „okazjonalnym” ani „indywidualnym”, ma być jakimś nowym rodzajem postu, jakimś „postem narodowym”, „postem ojczyźnianym” czy „postem społecznym”. Z katolicyzmem za dużo wspólnego to nie ma.

Teologia Teorii Bytów Zbiorowych (TBZ) a Tajemnica Trójcy Świętej.

Zgodnie z Teorią Bytów Zbiorowych (TBZ) Bóg jest jedynym bytem, który nie jest jedynie zbiorem właściwości, jest jedynym prawdziwym Podmiotem, jedynym, który może powiedzieć JA JESTEM. Inaczej mówiąc, Istotą Boga jest brak Istoty, brak właściwości, brak cech. Bóg jest ŻADEN. Wynika to nie tylko z TBZ, ale również z Wszechmocy i absolutnej wolności Boga, połączonej z Jego absolutnym pierwszeństwem. Gdyby bowiem Bóg miał Istotę, gdyby był Jakiś, Istota ta ograniczałaby Jego Wolę, Jego Wszechmoc, Jego Wolność. Co więcej, zgodnie z TBZ, gdyby był jedynie zbiorem właściwości czy cech, byłby abstrakcją, gdyż cecha jest czymś abstrakcyjnym, a więc zbiór cech jest również czymś abstrakcyjnym. Gdyby zaś był czymś więcej niż tylko zbiorem cech, gdyby miał podmiotowość „nadbudowaną” nad istotą, to, jak już była mowa, istota ograniczałaby podmiotowość, tak naprawdę niwelując ją, gdyż podmiotowość wynikałaby z istoty, a więc każda decyzja Boga, Wola Boża wynikałaby z Istoty, niezależnej od tej Woli, a zatem Wolna Wola Boga byłaby tylko złudzeniem, tak jak wolna wola człowieka. Tak oczywiście być nie może, zatem Bóg jest czystym Podmiotem, czystym Istnieniem, Osobą pozbawioną cech, pozbawioną Istoty.

Tu jednak pojawia się szereg problemów, które stają się wręcz nierozwiązywalne, jeśli uwzględnimy fakt, że Bóg istnieje poza czasem, co więcej, że jest niezmienny, a do tego, zgodnie z TBZ-em, cały świat jest Jego Abstrakcją, a więc istnieje w Jego Umyśle, oczywiście z Jego Woli. Pierwsze pytanie brzmi, czy Bóg w ogóle może mieć jakąś Wolę, skoro Wola oznacza chęć, chęć zaś po pierwsze sama w sobie jest zmianą, jakąś czynnością, po drugie zaś oznacza chęć zmiany właśnie, jakiegoś działania. Bóg zaś nie działa, nie działał i działać nie będzie, gdyż wszystko to oznaczałoby zmianę i czas, Bóg zaś się nie zmienia i istnieje poza czasem…”Wola” Boża jest więc oczywiście „odwieczna”…Z tym, że po pierwsze nie tyle „odwieczna”, ile istniejąca po prostu poza czasem…Tu trzeba zwrócić uwagę na pierwsze zdanie Pisma Świętego: „NA POCZĄTKU Bóg stworzył niebo i ziemię”, co oznacza, że świat ma początek, natomiast wcześniej…Nie ma żadnego wcześniej! Jest to problem dla umysłu ludzkiego, dla którego z jednej strony nieskończoność jest niepojęta, a z drugiej strony jest on ciągle na tą nieskończoność nastawiony, ciągle pyta się: „a co było wcześniej?”, „a z czego to wynikło?”, „jaka była przyczyna?” itp. Tymczasem tutaj nagle napotykamy granicę…Musimy więc, żeby w ogóle móc coś zrozumieć, wyobrazić sobie jednak, że wcześniej, przed powstaniem świata „był” tylko Bóg. Bóg, który jest czystym Podmiotem, czystą Osobą bez właściwości, jest jakby upodmiotowioną Nicością, upodmiotowionym Istnieniem…

I teraz część zasadnicza: Bóg ten „podejmuje decyzję” – ale poza czasem. „Nabywa wolę” – ale nie jest to czynność ani zmiana, a więc tak naprawdę ta „Wola” już w Nim „była” – wszystko to są uproszczenia. Czym jednak jest ta Wola? Co obejmuje? Powiemy – stworzenie świata, stworzenie nieba, ziemi itd., ale jakiego „stworzenia”? Co oznacza „stworzenie”? Z punktu widzenia Boga nie ma żadnej zmiany! Nie nastąpiło więc żadne „stworzenie”, tym bardziej, że wszystko jest w Umyśle Boga – jest tam „odwiecznie”, gdyż Bóg jest niezmienny! Co by oznaczało „stworzenie”? Tu pojawia się niebezpieczeństwo panteizmu, utożsamienia świata z Bogiem, musimy więc być ostrożni i powiedzieć, że to nas przerasta, że nie pozostaje nam nic innego jak przyjąć jakąś zmianę, jakiś upływ czasu, gdyż inaczej nic nie zrozumiemy. Powiedzmy więc tak: jest Bóg. Bóg jest ŻADEN, gdyż inaczej Jego Istota ograniczałby Jego Wolność i Wszechmoc i podważałaby Jego Pierwszeństwo. Taki Bóg Z NICZEGO podejmuje decyzję, jest to zatem prawdziwa Wola, Wola ex nihilo…Cóż jednak znaczy „z niczego”? A może raczej „z Niczego”, z tego Niczego, którym jest Bóg, skoro powiedzieliśmy wyżej, że Bóg jest „upodmiotowionym Niczym”? Ale Bóg jest Podmiotem – czy może istnieć Podmiot bez Woli? Co więcej, jest niezmienny – jakże więc może podjąć decyzję? Mamy tu więc zmianę, która jednak nie jest zmianą, decyzję, która nie jest decyzją, „nabycie” Woli, które nie jest nabyciem.

Wszystko to przypomina bardzo zrodzenie Syna przez Ojca w dogmacie o Trójcy Świętej. Syn „z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami”, a jednocześnie jest „współistotny Ojcu” – czy nie jest On zatem podobny do owej Woli, o której powiedzieliśmy wyżej? Jednocześnie pochodzi od Ojca, jest z Niego zrodzony, a jednak „przed wszystkimi wiekami”, jest z Niego zrodzony, a jednak współistotny. Byłoby więc tak: istnieje Bóg Ojciec, absolutnie Wolny, absolutnie Wszechmocny, absolutnie Żaden, bez Treści i Istoty, które by Go ograniczały. „Następnie” Tenże Bóg Ojciec, w Swojej Wolności i Podmiotowości „podejmuje” „z niczego” „Decyzję”, „nabywa” „Wolę”, „Chęć” – tą Wolą jest właśnie Syn, odwieczne Słowo Boga – to znaczy wyraz Jego Woli, Treść Jego Woli. Wszystko to dokonuje się poza czasem, bez zmiany, tak, że Syn jest współistotny Ojcu, choć od Niego pochodzi, że Wola jest współistotna Podmiotowi, ale Go nie ogranicza – jest to owo Zrodzenie. Czego ta Wola jednak dotyczy? Co obejmuje? „Uczynienia” czego jest to Wola? Powiemy – stworzenia świata, nieba, ziemi itp. Tak, ale najpierw jest to Wola dotycząca…Samego Siebie! Samego Boga! Tak oto Bóg „stwarza” Siebie, choć przecież nie w taki sposób jak stworzenie, dlatego mówimy, że Syn jest „zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu”. Jest to „zrodzenie” tego, co tak naprawdę już „było” w Bogu – a jednocześnie Bóg nie zostaje pozbawiony Wolności, gdyby bowiem Bóg „przed” zrodzeniem miał jakieś właściwości, ograniczałyby one Jego Wolność. Jeżeli zaś jest zrodzenie, zostają pogodzone te dwie „przeciwności” – absolutna Wolność Boga z Jego Niezmiennością. Dlatego właśnie Syn jest „Obrazem Boga Niewidzialnego”. Dlatego też zapewne Bóg objawia się nam właśnie jako Ojciec i Syn, a nie na przykład jako dwaj bracia – żeby było miejsce na owo zrodzenie, żeby wyrazić pochodzenie Syna od Ojca – mimo, że Obaj są współistotni i że są Jednym Bogiem. Święty Augustyn z kolei tłumaczył to inaczej, ale podobnie: że Syn jest Obrazem, który tworzy się w Umyśle Ojca „po”, „wskutek” tego, że poznaje On Samego Siebie. Jednak dla TBZ to oczywiście za mało: gdyby Ojciec jedynie „poznawał”, to nie mógłby decydować o tym, co poznaje, a zatem Jego Wolność byłaby ograniczona. On musi jakoś „decydować”, choć jednocześnie ta Wola, ta Decyzja, Jej Treść jest z Nim współistotna – i to jest ta Tajemnica, coś, czego pojąć już nie możemy.

Oczywiście „dalej”, przez Syna, przez Słowo Boże wszystko jest tworzone – jest to jakby dalsza część Treści Woli Bożej, dlatego „w Nim zostało wszystko stworzone” i „przez Nie [Słowo] wszystko się stało”. „Pomiędzy” Ojcem a Synem jest też oczywiście Duch Święty – ale o tym nie mam (jeszcze) tak rozbudowanych refleksji. Te zaś wyżej zrodziły się m.in. z lektury fragmentów pewnej książki, gdzie przedstawiano powszechną tezę, że „Bóg jest miłością” – w znaczeniu ontologicznym i z tego wywodzono, że Bóg jest Trójcą Świętą. Oczywiście Bóg jest miłością – cokolwiek to znaczy – jednak nie w takim znaczeniu, że na przykład „nie potrafi nie kochać”. Bóg może wszystko, dlatego właśnie nie może mieć żadnej Istoty. Istotą tą nie może być też miłość, wbrew temu co się dziś uważa. Tym bardziej miłość nie może „zmuszać” Boga do niczego, na przykład do stworzenia świata – jak pisała nawet św. Katarzyna ze Sieny. Takie tezy brzmią może bardzo pięknie, jeżeli jednak brać je ontologicznie i rozważać filozoficznie są na granicy herezji, gdyż podważają Wszechmoc i Wolność Boga.

Nowy odcinek „Uwięzionego w Serze”

jest dostępny tu. Jak zwykle razem z „poprzednimi” odcinkami. Nowy fragment zaczyna się od „Samobójstwa” na stronie 114. Większa część tego nowego fragmentu była już tu publikowana jako osobne wpisy, jednak publikuję całość, jako że zorientowałem się, iż od publikacji ostatniego „odcinka” „Uwięzionego” minął już ponad rok. Dla porządku więc zamieszczam to, co przez ten rok do niego przybyło.

Kodeks Cywilny, nowa wersja Kodeksu Karnego i podstawowe założenia mojego systemu prawnego.

Projekt mojego Kodeksu Cywilnego jest dostępny tu.

Najnowsza wersja projektu mojego Kodeksu Karnego jest dostępna tu.

Kodeksy te są ze sobą powiązane, w związku z tym KC znacznie różni się od współczesnych kodeksów cywilnych (bardziej chyba nawet niż mój KK od współczesnych jego odpowiedników), co może zdziwić Czytelnika, stąd należy mu się parę słów wyjaśnienia.

Otóż specyficzny kształt mojego KC wynika ze specyficznego rozumienia miejsca prawa cywilnego w systemie prawa, co wynika z pewnych założeń, które postaram się poniżej skrótowo przedstawić. Otóż:

1. Prawo winno być systemem, co oznacza, że wszystkie jego działy winny być ze sobą powiązane.

2. Powiązanie to winno mieć charakter hierarchiczny, tak aby oprócz „gałęzi” prawa istniał również jego „pień” – centralny dział prawa, wokół którego orbitować będą niejako wszystkie pozostałe.

3. Z wielu powodów najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się uczynienie owym „pniem” prawa karnego.

4. Prawo karne winno być oparte na zasadzie kary sprawiedliwej, to jest odpowiadającej w jak największym stopniu przestępstwu (zasada talionu = „oko za oko, ząb za ząb”).

5. Z zasady powyższej wynika, iż państwo może użyć przemocy tylko w odpowiedzi na przemoc.

6. Za powyższego wynika, iż państwo może używać przemocy wyłącznie wymierzając karę, a zatem każda przemoc, którą państwo stosuje wobec obywatela winna być karą (z wyjątkiem obrony, która jednak de facto nie jest przemocą w tym rozumieniu).

7. Z powyższego wynika, iż prawo cywilne nie może konstytuować żadnych roszczeń jednostki wobec innej jednostki, gdyż egzekucja takiego roszczenia wiąże się z użyciem przemocy przez państwo. W związku z tym Kodeks „Cywilny” staje się de facto rozbudowanym słowniczkiem terminów ustawowych dla Kodeksu Karnego, przez co zostaje spełniony postulat z punktu 2. i 3.

8. W związku z powyższym roszczenia z KC muszą zostać przemianowane na kary w KK.

9. Realizacja powyższego jest względnie prosta w przypadku deliktów, trudniejsza natomiast w przypadku roszczeń związanych z naruszeniem zobowiązania, jako iż nie można kary za coś takiego jak „naruszenie zobowiązania”, która byłaby zgodna z zasadą talionu.

10. W związku z powyższym należy zrezygnować z pojęcia „zobowiązania” i rozumieć umowę inaczej, tak aby dopasować to rozumienie do KK – stąd specyficzne rozumienie umowy w moim KC.

To tylko pewne szybkie wyjaśnienia. Planuję dłuższy wpis, a nawet serię wpisów na ten temat, ale dopiero za jakiś czas.