Dwa rozumienia praw natury.

Pojęcie „praw natury” w myśli politycznej można rozumieć na dwa zasadnicze sposoby:

1) Przedmiotowy – to znaczy jako normy „ustanowione” przez naturę; sposób ten ze względu na bezosobowość i pewną „absolutność” „prawodawcy” przemienia się często w rozumienie opisowe, to jest postrzeganie praw natury jako pewnych prawidłowości, mających te same cechy, co prawa fizyki, chemii, biologii etc., jak np. prawo grawitacji.

2) Podmiotowy – to znaczy jako uprawnienia przysługujące jakiemuś podmiotowi, najczęściej jednostce z „natury”, to znaczy z samego faktu bycia tym podmiotem, np. z samego faktu bycia człowiekiem. Takie rozumienie jest wstępem do teorii „praw człowieka”.

Te dwa rozumienia pojęcia „praw natury” są zasadniczo różne. Za pomocą tego rozróżnienia można zresztą w prosty sposób zdefiniować istotę konserwatyzmu i liberalizmu. Otóż konserwatyzm uznaje przedmiotowe, opisowe rozumienie „praw natury” – i to jest właściwie jego sedno. Konserwatyzm w szerokim rozumieniu tego pojęcia jest taką ideologią polityczną (o ile to właściwe słowo), takim sposobem myślenia o polityce, który koncentruje się wokół poszukiwania opisowo rozumianych praw natury, to znaczy odwiecznych, niezmiennych, uniwersalnych prawidłowości życia politycznego, społecznego, prawnego; instytucji, które są konieczne dla funkcjonowania i rozwoju państwa i społeczeństwa. Właściwie jednak prawem natury nie jest sama instytucja, jak np. własność. Prawem natury jest taka oto prawidłowość: „Państwa, społeczeństwa, porządki prawne nieznające własności, upadają, to znaczy – państwo, społeczeństwo, porządek prawny nie może istnieć bez własności”. Prawem natury jest konieczność istnienia pewnych instytucji w państwie, społeczeństwie, porządku prawnym, a raczej fakt, że państwa, społeczeństwa, porządki prawne bez tej instytucji muszą upaść, są skazane na zagładę, a przynajmniej na brak rozwoju. Podstawowym źródłem wnioskowania o tym, że tak jest dla konserwatysty oczywiście historia – jeżeli wszystkie znane nam na przestrzeni wieków cywilizacje, szczególnie zaś te, które rozkwitły, rozwinęły się itp. posiadały jakąś instytucję – to dla konserwatysty jest ona czymś, bez czego cywilizacja istnieć nie może, a więc, mówiąc skrótowo, „prawem natury”. Można to porównać do słynnej formuły św. Wincentego z Lerynu dotyczącej Tradycji w Kościele katolickim: „quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est” („to, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli”) i nazwać konserwatyzm czymś w rodzaju „katolicyzmu politycznego”. Prawem natury – a więc tradycją polityczną (choć ta obejmuje raczej coś więcej niż same tylko prawa natury) jest coś, co znają od zawsze wszystkie ludy, cywilizacje, państwa, społeczeństwa; coś, co te społeczeństwa łączy, czego nie wymyślił jakiś konkretny człowiek, lud, społeczeństwo czy cywilizacja, lecz co istnieje wszędzie od czasów, gdy człowiek zaczął istnieć w społecznościach, społeczeństwach, państwach etc. tak, że nikt nie pamięta ani nie może wskazać początków tego czegoś, tej instytucji życia politycznego, społecznego, prawnego itp.

Liberalizm z kolei, zwłaszcza liberalizm klasyczny, rozumie „prawa natury” jako przysługujące jednostce uprawnienia, wynikające wprost z faktu, że jest ona człowiekiem. Widzimy tu zasadniczą różnicę – o ile konserwatysta wnioskuje o tym, że coś jest prawem natury na podstawie empirii – doświadczenia historycznego, liberalizm zaś na podstawie „rozumu”, wyprowadzając przysługujące człowiekowi uprawnienia z jego „natury” – w całkowitym oderwaniu od tego, co realnie istniało i istnieje, a często nawet w kontrze do tego. Poza tym konserwatyzm koncentruje się na społeczeństwie, państwie, liberalizm zaś na jednostce.

Połączeniem tych dwóch podejść jest konserwatywny liberalizm, który w kontekście praw natury polega na szukaniu zgodności „praktycznych”, to znaczy tego, co jest zarówno prawem natury w znaczeniu przedmiotowym, opisowym, jak i podmiotowym. Innymi słowy, polega on na uzasadnianiu, że coś, co jest, wedle liberałów, przysługującym jednostce nienaruszalnym uprawnieniem, jest jednocześnie instytucją, bez której niemożliwe jest istnienie państwa i społeczeństwa, instytucją, która istniała od zawsze i wszędzie.

Mnie osobiście, jeżeli chodzi o teorię, bardziej przekonuje opisowe, konserwatywne ujęcie „praw natury”. Ilekroć używałem tu tego określenia, zawsze, o ile pamiętam, rozumiałem je właśnie w ten sposób – jako instytucję konieczną do istnienia państwa, bez której państwo upadnie. Jest to podejście, które wydaje się bardziej praktyczne, konkretne, a przede wszystkim coś z niego wynika. W całej przecież myśli politycznej chodzi zawsze o organizację państwa, chodzi o przekonanie, że państwo powinno mieć taki, a nie inny ustrój, takie, a nie inne prawo. Podmiotowe rozumienie praw natury nic nie udowadnia, zwłaszcza zaś nie jest przekonujące dla władcy czy władców, brak bowiem jakiejkolwiek sankcji za zorganizowanie porządku prawnego czy politycznego bez poszanowania dla podmiotowo rozumianych „praw natury”. Jedyną „sankcją” mogą być głosy oburzenia, że oto mamy do czynienia z tyranią, że to niemoralne itp. itd., jednak władca może na to tylko się zaśmiać i odpowiedzieć: „a co mi zrobicie?”. Również z punktu widzenia czysto teoretycznego „naturalne” pochodzenie pewnych uprawnień niczego nie udowadnia, skoro nie ma sankcji za ich nieuznawanie, nie jest to po prostu przekonujące w dyskusji. Poza tym jest to konstrukt czysto teoretyczny: na czym bowiem polega na przykład „prawo własności”, które rzekomo „przysługuje” jednostce, a państwo je tylko „uznaje”? Sławetna triada uprawnień właścicielskich jest konstruktem prawnym i sztucznym rozdzieleniem, zarówno posiadanie, używanie, jak i pobieranie pożytków mieszczą się de facto w posiadaniu, są rozdzielone tylko na potrzeby prawa. W świecie przedprawnym, pozaprawnym, w świecie faktycznym nie ma żadnego „prawa własności”, nie ma żadnego „uprawnienia”, bo co ono miałoby znaczyć? Jeżeli nie ma porządku prawnego mam tylko możliwość – np. możliwość decydowania o sobie. Jest to możliwość czysto faktyczna – tak, jak mogę chodzić, mogę widzieć, słyszeć, tak mogę decydować o sobie, mogę również obejmować w posiadanie rzeczy, korzystać z nich, pobierać pożytki itp. Nie jest to żadne „prawo” – bo czy mam „prawo” do chodzenia? Do widzenia? Nie – mam taką możliwość. Ktoś jednak może mnie jej pozbawić – na przykład związać mnie albo zasłonić oczy przepaską. I tu pojawia się państwo, porządek prawny, a wraz z nim prawo w rozumieniu podmiotowym – uprawnienie, a więc nic innego, jak tylko możliwość akceptowana i chroniona przez ten porządek. Własność nie jest zatem niczym innym, jak akceptowanym, a przede wszystkim chronionym przez porządek prawny posiadaniem, a może raczej – samą akceptacją i ochroną tego posiadania. Jest zatem tworem sztucznym, konstruktem stworzonym przez porządek prawny, a nie żadnym moim „naturalnym uprawnieniem”.

Podobnie jest z innymi „prawami naturalnymi”, które można mnożyć, a stąd już tylko krok do socjalizmu, to znaczy to wymyślania praw w zupełnym oderwaniu od świata faktycznego, od możliwości, do rozumienia uprawnienia jako czegoś, czego możliwość państwo ma mi zapewnić. To właśnie jest sedno szeroko rozumianego socjalizmu – nazywanie „naturalnymi uprawnieniami” i „prawami człowieka” czegoś, czego możliwości z natury mogę w ogóle nie posiadać, lecz czego możliwość państwo ma mi zapewnić i tego zapewnienia mam prawo się od niego domagać. Są to faktycznie uprawnienia sensu stricto, „publiczne prawa podmiotowe”, nie zaś uprawnienia o zabarwieniu wolnościowym, które polegają raczej na ochronie stanu faktycznego właśnie i na powstrzymaniu się państwa od ingerencji. Nie wiadomo jednak skąd socjalistom przyszło do głowy, że są to „uprawnienia naturalne” i „prawa człowieka” – w jaki sposób z mojej natury wynika to, że ktoś ma mi zapewnić możliwość czegoś, czego możliwości z natury nie posiadam? Jest to absurdalne myślenie, myślenie czysto życzeniowe, „powinnościowe”, nie mające żadnego powiązania z empiryczną rzeczywistością.

Moja teoria sztuki – rozwinięcie.

Jakiś czas temu przedstawiłem tu dosyć kontrowersyjną definicję sztuki (w tym wpisie). Dzisiaj chciałbym ją rozwinąć, przedstawiając pełniejszą i (mam nadzieję) dojrzalszą intelektualnie teorię sztuki. Być może pozwoli to również lepiej zrozumieć, o co mi wówczas chodziło.

Otóż aby jakiś wytwór kultury można było nazwać sztuką, musi on po pierwsze posiadać dwa poziomy odbioru – poziom „dosłowny”, czyli poziom zewnętrznej formy oraz poziom „ukryty”, czyli poziom treści, którą jest jakiś szeroko rozumiany przekaz światopoglądowy. Poziomy te zjednoczone są w jednym obiekcie kulturowym – obrazie, wierszu, powieści, filmie etc. Mimo jednak tego zjednoczenia, muszą one zachować swoją autonomię i to ta właśnie autonomia, autonomia poziomów jest drugim elementem konstytutywnym dla sztuki. Autonomia owa jest właściwie autonomią dwóch obiektów, powstających z jednego podczas procesu jego odbioru albo inaczej: autonomią dwóch odbiorów: zewnętrznego, czyli nastawionego na formę oraz „wewnętrznego”, nastawionego na „ukrytą” w formie treść. Chodzi tu o to, aby obiekt kulturowy pozwalał odbierać się jednocześnie całkowicie jako forma i całkowicie jako treść albo, posługując się terminami zdefiniowanymi w podanym na początku wpisie, jako wytwór rzemiosła i jako wytwór publicystyki. Musi on być więc po pierwsze wytworem rzemiosła, wykonanym zgodnie z wymogami i standardami danej dziedziny „rzemieślniczej” (malarstwa, literatury, filmu itp.; to, co w poprzednim wpisie nazwałem „odpowiednią formą”). Gdy więc widzimy obraz, który chcemy nazwać wytworem sztuki, musimy najpierw zobaczyć w nim „dobry obraz”, obraz wykonany zgodnie z zasadami malarstwa, świadczący o znajomości tych zasad i o znajomości „sztuki” malarskiej. Gdy czytamy wiersz, który chcemy nazwać sztuką, musimy najpierw zobaczyć w nim „dobry wiersz”: rytmiczny, napisany odpowiednim językiem etc., a więc dobry na poziomie „dosłownym”, zewnętrznym, na poziomie formy. Nie musi on być nawet „dobry”, chodzi tu raczej bardziej o to, aby dał się czytać jako wiersz, bez interpretacji, aby stanowił zamkniętą całość na tym jednym poziomie. Podobnie obraz – najpierw musi być rzemiosłem, obrazem rozumianym jako czysto zewnętrzna forma. Łatwiej być może zrozumieć to na przykładach. Jeżeli weźmiemy na przykład słynny obraz Malewicza „Czarny kwadrat na białym polu”, to widzimy wytwór kultury, który tego kryterium nie spełnia. Widząc go, nie widzimy bowiem nie tylko „dobrego obrazu”, ale nie widzimy w pewnym sensie obrazu w ogóle, nie widzimy tego pierwszego, rzemieślniczego poziomu, nikt nie powie: „och, jaki piękny kwadrat!”. Nie, cała siła tego obrazu tkwi w interpretacji, w przekazie światopoglądowym, estetycznym, artystycznym, czyli na poziomie drugim. Jest on jednak tak zespolony z pierwszym, że obiekt nie daje się w pełni dualizować, nie daje się separować na dwa osobne, zamknięte całości, lecz forma zaraz odwołuje się do treści, do interpretacji, nie istnieje jako osobna, „dobra” całość. Jeżeli zaś na przykład czytam powieść, którą można by nazwać sztuką, to po pierwsze muszę w niej zobaczyć pewną zamkniętą historię, pewien świat przedstawiony, autonomiczny wobec jego interpretacji. Jeżeli mam coś nazwać „dobrą sztuką”, jeżeli mam nazwać powieść „dziełem”, to musi być ona najpierw dziełem na poziomie samej formy, na poziomie dosłownym, musi być, powiedzmy, wciągająca, ciekawa, emocjonująca, dobrze napisana etc. Przede wszystkim jednak musi dawać się w ogóle czytać jako pewna historyjka, ot, opowiastka, która dopiero KRYJE w sobie pewien przekaz światopoglądowy.

Ów bowiem przekaz światopoglądowy, czyli treść, jest bowiem tak samo ważnym elementem sztuki jak zewnętrzna i łatwo dostrzegalna forma. Jest on w tej formie ukryty, można by rzec – zakodowany. Kodowanie to dokonuje się za pomocą „niedosłownego języka” – języka metafor, symboli, alegorii etc., które odkrywa odbiorca, dokonując interpretacji. Interpretacja ta oczywiście w dużym stopniu zależy do samego odbiorcy, jednak sam autor wytworu kultury powinien zawrzeć już w samej zewnętrznej formie pewne elementy „pomagające” w tym procesie, a jednocześnie wskazujące, że on sam wie, że ów drugi poziom, poziom treści, istnieje i że było jego zamiarem, aby istniał. Elementy te łączą obydwa poziomy wytworu kultury, stanowiąc jednocześnie trzeci (po istnieniu dwóch poziomów oraz ich autonomiczności) składnik, pozwalający nazwać go sztuką. Są to: sygnał kodowania oraz znak kodu.

Sygnał kodowania (inaczej sygnał przejścia) to taki element w zewnętrznej formie wytworu kultury, który daje się interpretować jako sygnał (jak sama nazwa wskazuje) do przejścia na drugi poziom tego wytworu, to jest do odczytywania go na poziomie niedosłownym, w poszukiwaniu treści. Inaczej jest to wskazówka mówiąca o tym, że dany wytwór kultury, według jego autora, w ogóle nadaje się do interpretacji i że powinien być interpretowany. Po tej definicji od razu widać, że jest on jakby zawieszony między poziomami – z jednej strony należy do zewnętrznej formy obiektu, czyli do poziomu pierwszego, z drugiej strony samo nazwanie go sygnałem kodowania jest już interpretacją, czyli należy do poziomu drugiego.

Znak kodu (inaczej znak kodowania) natomiast to taki element w zewnętrznej formie wytworu kultury, który daje się interpretować jako ogólny znak (jak sama nazwa wskazuje) wyznaczający ogólny kierunek interpretacji. Po tej definicji również widać, jak w przypadku sygnału kodowania, owo zawieszenie pomiędzy poziomami. Trzeba tu tez zauważyć, że sygnał kodowania i znak kodu często mogą być dokładnie tym samym elementem zewnętrznej formy wytworu kultury. Często bywa tak, przynajmniej według mnie, w przypadku obrazów, gdzie rolę tą pełni tytuł. Jeżeli bowiem na przykład ktoś namaluje nawet najpiękniejsze jabłko i obraz swój zatytułuje „Jabłko”, to można będzie z pewnością nazwać ten obraz znakomitym wytworem rzemiosła, wręcz Meisterstück malarstwa, jednak na gruncie podanej wyżej definicji nie będzie go można nazwać sztuką, gdyż wprawdzie jabłko samo w sobie niesie wiele znaczeń i skojarzeń kulturowych (poczynając od jabłka jako zakorzenionej w tradycji interpretacji zakazanego owocu z Księgi Rodzaju), jednak brak sygnału kodowania zawartego w obrazie nie pozwala dokonywać żadnej interpretacji, równie dobrze bowiem można by interpretować jabłko rzeczywiste, leżące na stole. Oczywiście i taka „interpretacja” jest możliwa (np.w duchu Boga-Artysty, dającego znaki poprzez rzeczywistość), jednak jest to inna interpretacja niż ta, o której mówimy. Brak też będzie w tym obrazie znaku kodowania, pozwalającego ustalić ogólny kierunek interpretacji. Jeżeli jednak ktoś namaluje takie samo, a nawet o wiele brzydsze jabłko i zatytułuje swój obraz, dajmy na to, „Zazdrość”, to tytuł ów będzie jednocześnie sygnałem i znakiem kodowania, pozwalającym na interpretację owego wytworu kultury i na nazwanie go sztuką. Oczywiście sygnał i znak kodowania w malarstwie mogą być zawarte nie tylko w tytule: jeżeli ktoś na przykład ktoś namaluje jabłko lewitujące w powietrzu nad studnią, to będzie to obraz nietypowy, obraz czegoś, co w naturze nie występuje – i sam ten fakt będzie mógł być interpretowany jako sygnał kodowania, choćby nawet obraz miał tytuł „Jabłko lewitujące nad studnią”.

Można też zauważyć, że istnienie sygnału kodowania jest w pewnym stopniu powiązane z autonomią poziomów. Jeżeli bowiem wytwór kultury jest bardziej „publicystyką” niż sztuką, jak na przykład wspomniany obraz Malewicza, a więc autonomia poziomów jest zaburzona, to sygnałem i znakiem kodowania jest właściwie cały wytwór kultury, nie jest to jednak tak naprawdę sygnał kodowania, ponieważ brak autonomicznego pierwszego poziomu, na którym mógłby istnieć jako jego element, dający się dopiero interpretować jako sygnał kodowania. Inaczej mówiąc można powiedzieć, że słowo „jedz” nie jest żadnym sygnałem do jedzenia, lecz wprost poleceniem tej czynności, tak samo tu – powiedzenie „interpretuj” nie jest żadnym sygnałem kodowania.

Na marginesie głównych rozważań poruszyć można tematykę obszaru kodowania, to jest ilości elementów w zewnętrznej formie wytworu kultury, które w świetle znaku kodowania dają się interpretować, to jest są nośnikami treści ukrytej na drugim poziomie. Moim osobistym ideałem jest, aby obszar kodowania oscylował wokół 100%, czyli aby żaden element wytworu kultury nie był przypadkowy, lecz każdy coś symbolizował, niósł jakieś ukryte znaczenie. Jest to dosyć trudne do osiągnięcia i powszechnie raczej do tego się nie dąży. Nie jest to też żaden element konieczny do nazwania wytworu kultury sztuką. Wypadałoby jednak, aby przynajmniej większość głównych elementów wytworu kultury nazywanego sztuką leżała w obszarze kodowania.

Można by jeszcze podać tutaj parę przykładów i snuć rozważania, co w świetle przedstawionej wyżej teorii sztuki się do niej zalicza, a co nie, jednak takie rozstrzygnięcia pozostawię już Wam, moi PT Czytelnicy.

Życzenia świąteczne.

Dziś Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W związku z tym chciałbym wszystkim moim PT Czytelnikom życzyć dobrego, owocnego i pobożnego przeżycia tego Świętego Czasu w prawdziwej miłości, zgodzie i pokoju. A ponieważ z tej okazji składa się również ogólne życzenia, w związku z tym również ja życzę Wam, moi Drodzy PT Czytelnicy, jak co roku, wszystkiego, co najlepsze. To znaczy przede wszystkim życia wiecznego po śmierci w Niebie, a wcześniej wszelkich Łask Bożych potrzebnych do osiągnięcia tego Celu, jak również do realizacji swoich własnych małych i większych zamierzeń.

Radosnych, a równocześnie Spokojnych Świąt!

Kodeks Karny – wersja nr 5.

Tym razem zmian nieco więcej. Trochę porządkowania terminologii, trochę uzupełnienia tego, czego w większości można się było domyślić, trochę innych zmian, w tym dwa nowe typy czynów zabronionych.

Nowa wersja mojego projektu Kodeksu Karnego jest dostępna tu.

Kodeks Karny – wersja nr 3.

Pod wpływem dalszych przemyśleń dokonałem kolejnych zmian w moim projekcie nowego Kodeksu Karnego, przede wszystkim usuwając z niego przestępstwo składania fałszywych zeznań. Oczywiście zrobiłem to nie dlatego, abym uważał, że powinno być to dozwolone, lecz dlatego, że doszedłem do wniosku, że powinno to być regulowane w samej przysiędze, a więc pewnego rodzaju umowie, zawieranej przecież dobrowolnie (nie zakładam obowiązku składania zeznań) z państwem. Zresztą sama treść artykułu mówiła o składaniu zeznań „wbrew złożonej przysiędze”, w tej więc przysiędze może i powinna być również zawarta kara za jej złamanie, nie ma więc potrzeby regulowania tego w Kodeksie Karnym.

Nowa wersja mojego projektu KK jest dostępna tu.